ஞாயிறு, ஜூன் 13, 2010

என்னை சந்தோசப்படுதிய பேருந்து.
tpbaw;fhiy Neuj;jpy; fPr; fPr; vd Fuy; vOg;Gk; gwitfspd; Xir. fhiyapy; kq;fshf vOk; R+hpad;> kq;iffspd; kq;fsfukhd Kfk; Nghd;wtw;iw fhZk; ghf;fpaj;ij ,oe;J Nrhk;Ngwpaha; 8 kzp tiu J}q;fptpl;L mtru mtrukhf vOe;J fhiy fld;fis Kbf;f Vhpf;fiu Ngha;te;J Fspj;J tpl;L fpsk;Gk;NghJ jhd; epidTf;F te;jJ.

vdJ ,uz;L rf;fu thfdk; gOJ vd;gJ. kilah kilah vd vd;id ehNd jpl;bf;nfhz;L NgUe;J gpbf;f miu fp.kP J}uk; ele;J XbNdd;. ( Xd;Dk; ngUrh Ngha; fpopf;f Nghwjpy;y kpd;ntl;L kjpa Neuj;jpy; tpOtjhy; mjw;f;F Kd; Ntiyia Kbf;f Ntz;Lk; vd;gjw;fhf jhd;).

fhj;jpUe;J fhj;jpUe;J fz; fl;b te;J tpLk; msTf;F NgUe;Jfs; epuk;gp te;jd.  10 kzpastpy; xU muR NgUe;J vd;id cs;Ns Vw;wpf;nfhz;lJ. ,bghLfspy; rpf;fp eRq;fpagb gazkhNdd;.

ehd; jpdKk; vg;NghJk; fle;J NghFk; CH jhd; mJ. me;jT+hpy; NgUe;J epw;fpwJ vd;why; me;j Xl;LdH kpfg;nghpa kdpjhgpkhdp vd jPHkhdpj;Jf;nfhs;syhk;. Me;jT+iu NrHe;j vd; taJ ,isQH-,isQhpfs; vd;Dld; gbj;jtHfs; jhd;. Mdhy; mq;F vdf;F Mz; ez;gHfs; jhd; mjpfk;. ngz; ez;gHfs; fpilahJ. fhuzk; mJ ,];yhkpaHfs; thOk; gFjp. MdhYk; me;jT+hpy; vdJ ghy;afhy ngz; ez;gp xUj;jpapUe;jhs;.

vdf;fhf gytw;iw tpl;L je;jts;. ehd;> RNu\;> nre;jpy;> nre;jpy;FkhH> Rjh> kQ;R vd xU el;G tl;lk; cz;L. vdJ fpuhkj;ij NrHe;j RNu\;> Rjh> kQ;R MfpNahH 1 fp.kP J}uk; ele;J gf;fj;J CH muR gs;spapy; gbf;f nry;Nthk;.

Xd;whk; tFg;G Kjy; mg;gb nry;Yk; NghJ gs;spf;F gf;fj;jpy;Ts;s ,];yhkpa kf;fs; trpf;Fk; fpuhkj;jpy; ,Ue;J ,];yhkpa rKfj;ij NrHe;j nkfuh[;Ngfk; vd;w me;j ngz; tUths;. mts; trpf;Fk; fpuhkj;jpy; muR gs;spAs;sJ. mjpy; 90 rjtpjk; ,];yhkpa rKfj;jhNu gbg;gH. Mdhy; mtspd; je;ijNah mtis mg;NghNj ,e;Jf;fs; mjpfk; gbj;j ehq;fs; gbj;j gs;spapy; NrHj;jhH. mts; vq;fsJ el;G tl;lj;Jld; NrHe;J tpisahLths;> CH Rw;Wths;.  fz;zh%r;rp tpisahLk; NghJ vdf;F mjpfk; miyr;ry; juf;$lhJ vd;gjw;fhf jhdhf te;J khl;bf;nfhs;Sk; ez;gHfspy; mtSk; xUj;jp.

Ie;jhk; tFg;G gbf;Fk; NghJ vq;fsJ MrphpaUk;> jiyikahrphpUkhd eNlrd; ey;yh gbf;Fk; gps;isfis NjHT nra;J mtHfsplk; rhpahf gbf;fhj 5 gps;isfis jUthH. mtHfs; ,tHfSf;F fw;W ju Ntz;Lk;. 3 khjj;jpw;f;F XUKiw FO khw;wp mikf;fg;gLk;. ehd; xUKiw FO jiytdhNdd;. vd;dplk; nkfuh[;Ngfk; vd;w me;j ngz;NzhL NrHj;J 5Ngiu xg;gilj;jhH.

3 khj;jpw;f;F gpd; ehd; rhpahf gbf;ftpy;iy vd ehd; fw;W je;J ed;whf gbj;jjhf nkfuh[;Ngfj;ij FO jiytpahf;fpdhH. mg;NghJ vdJ Mzhjpf;f kNdhghtk; ntspg;gl;lJ. ,tf;fpl;l ehd; gbf;f khl;ld;. ehd; gbf;fhk mbthq;fwd; Mdh ,tSf;F fPo gbf;f khl;ld; vd tPk;G nra;Njd;.
vdf;fhf mts; Mrphpahplk; ey;yh gbf;fwhd; vd ngha; nrhy;ths;> vdJ Nehl; vLj;J ghlq;fis vOjp jUths;. mg;NghJk; ehd; khwtpy;iy. mtf;fpl;l ehd; xUthHj;ij $l Ngrkhl;Nld; vd tPk;G nra;Njd;. filrpapy; xhPU thuq;fSf;F gpd; vd;dplNk me;j nghWg;ig mts; xg;gilj;jhs;. thj;jpahu nghWj;j tiu ehd; yPlH. vq;fis nghUj;jtiu eP jhd; yPlH vd gjtpia khw;wp kw;wtHfs; vdf;F fl;Lg;gl Ntz;Lk; vd Nfl;Lf;nfhz;lhs;.
,g;gb gy vd; Nky; ghrk; nfhz;l me;j ez;gpia ehd; 5Mk; tFg;G tpLKiwf;F gpd; re;jpf;f Kbatpy;iy. ehd; 10tJ gbf;Fk; NghJ mtSf;F jpUkzk; ele;J tpl;lJ jpUtz;zhkiyapy; jpUkzk; Kbj;j je;Js;shHfs; vd Nfs;tpg;gl;L Mr;rHag;gl;L NghNdd;.

mg;gbAk; mNjT+iur;NrHe;j vdJ ez;gHfsplk; rpy Neuq;fspy; tprhhpg;Ngd; mNjhL rhp. MdhYk; mtis ghHf;f Ntz;Lk; vd vd; kdk; me;jT+iu jhz;b tUk; Ntiyapy; vz;Zk;.

fy;Y}hpfhyj;jpNyNa gzpapy; NrHe;Jtpl;ljhs; mtSila epidTfs; Mz;Lf;F ,uz;L Kiw te;jhs; nghpa tp\akhdJ.

md;W me;jT+iu neUq;fp NgUe;J nry;Yk;NghJ mtis ghHf;f KbAkh vd;w vz;zk; te;jJ.

nky;y NgUe;J Ntfk; Fiwe;J epd;wJ. Xl;LeH kdpjhgpkhdp jhd; vd vz;zpf;nfhz;Nld;. rpy gazpfs; VwpdH.

mg;NghJ vd; fz;iz vd;dhy; ek;g Kbatpy;iy. mtsh ,ts; epr;rakhth vd vd; kdk; Nfl;Lf;nfhz;NlapUe;jJ. 15 Mz;Lfhy Vf;fk;. re;jpf;f KbAkh vd epidj;j ehl;fs; gy. Ahiu re;jpf;f Ntz;Lk; vd epidj;J ez;gHfsplk; tprhhpj;NjNdh mts;. Kfj;ij %lhj gHjh mzpe;Jf;nfhz;L ,Lg;gpy; xU Foe;ij> elf;f itj;J xU ngz; Foe;ij vd ,uz;L Foe;ijfNshL mts; NgUe;jpy; Vwpf;nfhz;LapUe;jhs;. epr;rak; mts; jhd; vd vd; kdk; nrhd;dJ. kdk; nrhd;dhy; rhpahf jhd;apUf;Fk; vd vz;zpagb mtis ghHj;jgbNaapUe;jd;.

mts; vd;id ghHj;Jtpl;lhs; ek;g Kbahky; Mr;rHag;gl;lij mts; KfNk fhl;b je;jJ. me;j fz;fspy; njhpe;j gpufhrk; ez;gh vd miof;f mts; kdk; epr;rak; Vq;fpapUf;Fk;. vd; kdk; eyk; tprhhpf;f Vq;fpaJ. Mdhy; Kbatpy;iy. fz;fshy; eyk; tprhhpj;jhs;. md;G nfhz;l mtis ePz;l…………… Mz;Lf;F gpd; re;jpj;Njd;. rpy epkpl gazj;jpy; ,wq;f Ntz;ba ,lk; te;jJnad ,wq;fptpl;lhs;.

ehd; ,wq;Fk; ,lk; te;jNghJ vd; ,jak; VNdh typj;jJ. mtsplk; epr;rak; NgrpapUf;f Ntz;Lk; vd kdk; jpUk;g jpUk;g nrhd;dJ. Vd; vdpy; mts; vdJ cz;ikahd ez;gp. 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக